Program obuke

Program obuke

za gerontodomaćice

CILJEVI PROGRAMA OBUKE:

-unapređenje kvaliteta usluga namenjenih starijim osobama

-poboljšanje kvaliteta života starijih ljudi u Srbiji

-specifični cilj programa obuke je sticanje znanja i veština potrebnih za rad sa starijim osobama

-realizacija usluga gerontodomaćice kroz kućne posete

 

SADRŽAJ PROGRAMA OBUKE PO OBLASTIMA:

-Osnovi gerontologije

-Osnovi psihologije starenja

-Porodica i stariji

-Individualne razlike ličnosti starijih i njihove potrebe

-Komunikacija i komunikacijske veštine

-Konflikti i rešavanje konfliktnih situacija

-Ishrana i zdravlje

-Pomoć u kući i higijena

-Poslovi gerontodomaćice

-Poštovanje etičkih principa

 

KOMPETENCIJE KOJE ĆE PROGRAM OBUKE RAZVIJATI

Program obuke će razviti skup posebnih znanja, sposobnosti, stavova i veština koje su neophodne za uspešno bavljenje poslom gerontodomaćice tj. pružanja usluge vezanih za pomoć i brigu o starima. Stečene kompentencije će se dograđivati određenim stepenom iskustva i radom na sebi. Među najznačajnijim kompetencijama koje će program obuke razviti izdvajamo: poznavanje i razumevanje karakteristika starenja, znanja kao odgovor na različite potrebe korisnika, unapređenje komunikacijskih veština sa posebnim akcentom na aktivno slušanje, sposobnost rešavanja konflikata, poznavanje osnovnih pojmova zdravlja i ishrane, sposobnost za obavljanje kućnih poslova kao što su kuvanje i higijena prostora, veštine posmatranja, prepoznavanja, dokumentovanja i izveštavanja o važnim informacijama, poštovanje etičkog kodeksa.

 

USLOVI ZA UKLJUČIVANJE LICA U OBUKU:

Obuku mogu pohađati lica koja imaju 18 ili više godina, koja su motivisana i sposobna za rad.

Obrazovni zahtev: završena osnovna škola ili neki od razreda srednje škole.

 

DUŽINA TRAJANJA OBUKE:

Obuka je sačinjena od četiri modula, a svaki modul obuke traje  jedan danšto znači da je trajanje obuke četiri dana. Ukupan broj sati zavisi od veličine grupe i dinamike rada, ali  je predviđen oko 32 sata.

[mc4wp_form id="373"]

O nama

Geronto Servis je licencirana organizacija socijalne zaštite za pružanje usluge pomoć u kući

Radno vreme

Ponedeljak-Petak: 9-177/24: +381 (61) 226 24 24

Kontakt

Telefoni: +381 (61) 226 24 24+381 (65) 964 08 14Njegoševa7, Beograd, SrbijaGet Directions